Artikel 1: Toepassing Algemene voorwaarden
1.1.: Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle overeenkomsten welke verband houden met de levering van producten en/of diensten door Plasmamotion LDA. Bij het aangaan van een overeenkomst en/of het plaatsen van een bestelling, ongeacht de manier waarop, worden de algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd door de klant. De opdrachtgever ziet hiermee bovendien af van eigen bestaande voorwaarden.
1.2.: Plasmamotion LDA houdt zich uitdrukkelijk het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Bij eventuele wijzigingen wordt de opdrachtgever hiervan via elektronische post op de hoogte gebracht, die behoudens een reactie binnen de 10 dagen na ontvangst van de wijzigingen, geacht wordt deze wijzigingen te hebben doorgenomen en onvoorwaardelijk en integraal te aanvaarden.  
Artikel 2: Definities
2.1.: Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Plasmamotion LDA de overeenkomst tot levering van producten en diensten sluit.
2.2.: Producten en diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Plasmamotion LDA en de opdrachtgever.
2.3.: Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijke of per elektronische post bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Plasmamotion LDA.
Artikel 3: Overeenkomst, offerte en bevestiging
3.1.: Offertes zijn een vrijblijvende raming welke Plasmamotion LDA maakt op basis van de ontvangen informatie van de opdrachtgever en behelzen enkel en alleen de beschreven opdracht als één geheel. Elke bijkomende vraag welke niet in de offerte opgenomen is zal worden uitgevoerd tegen meerkost op basis van een uurloon van 45,00 EUR exclusief BTW. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene aanpassingen in de gevraagde te leveren producten en diensten. Offertes blijven 30 dagen geldig na datum. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet als een bindende forfaitaire prijs en zijn louter informatief.
3.2.: Zo lang Plasmamotion LDA een op een offerte of aanbieding volgende bestelling niet schriftelijk aanvaard heeft, behoudt Plasmamotion LDA zich het volledig recht de offerte of aanbieding in te trekken. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de opdrachtgever.
3.3.: Plasmamotion LDA behoudt zich het recht voor elke opdracht of bestelling te weigeren zonder daar enige verantwoording voor te moeten afleggen.
3.4.: Alle offertes en aanbiedingen van Plasmamotion LDA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ongewijzigd bevestigd door middel van de ondergetekende bestelbon schriftelijk of per elektronische post over te maken aan Plasmamotion LDA. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
3.5.: De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever dient per elektronische post te worden opgestuurd ten laatste 5 dagen na datum van bevestiging van de opdracht en is slechts geldig mits bevestiging van Plasmamotion LDA en zolang Plasmamotion LDA haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever dwingt de klant tot een betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs aan Plasmamotion LDA, met een minimumvan 250,00 EUR.
3.6.: De klant heeft kennis genomen van de capaciteiten van Plasmamotion LDA en de diverse afwerkingsgraden (a.d.h.v. portfolio, website…) en verbindt zich ertoe akkoord te zijn met beelden van gelijkaardige kwaliteit en afwerkingsgraad.
Artikel 4: Aanleveringen door opdrachtgever en/of derden
4.1.: De verantwoordelijkheid van de kwaliteit en de tijdigheid van aanlevering van de aan te leveren digitale bestanden, tekeningen, en/of andere documenten en gegevens (hierna ‘aangeleverde documenten’) voor de uitwerking van een opdracht ligt steeds bij de opdrachtgever. Wanneer de aangeleverde documenten in opdracht van de opdrachtgever via een derde partij aangeleverd worden, blijft de opdrachtgever de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en tijdigheid van deze aangeleverde documenten. Indien de kwaliteit onvoldoende is en als gevolg hiervan extra werk dient gepresteerd te worden door Plasmamotion LDA, zal dit extra werk verricht worden tegen meerkost op basis van een uurloon van 45,00 EUR exclusief BTW.  
Artikel 5: Betalingsmodaliteiten  
5.1.: Bij grote opdrachten in omvang en tijd worden voorschotbetalingen gevraagd en kunnen tijdens de uitvoering van de opdracht maandelijkse deelfacturen aangerekend worden.
5.2.: Alle facturen zijn contant betaalbaar door overschrijving van het volledig bedrag op de rekening van Plasmamotion LDA, vermeld op de factuur en in de valuta zoals vermeld op de factuur. Alle vorderingskosten vallen ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich toe het integraal bedrag op de ontvangen facturen binnen de 15 dagen na factuurdatum te betalen. In geval van niet-betaling binnen de hierboven beschreven termijnen begint van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest te lopen aan 15% per jaar op het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Daarbovenop wordt een forfaite schadevergoeding aangerekend van 10% met een minimum van 100,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.
5.3.: Plasmamotion LDA behoudt zich het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, onder voorbehoud van alle rechten. Alle kosten die het gevolg zijn van een niet-betaling zijn steeds integraal ten laste van de opdrachtgever.
5.4.: Bij niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur kan onmiddellijke betaling geëist worden van de opdrachtgever van alle andere openstaande facturen zonder nood aan een gerechtelijke tussenkomst.
5.5.: Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden en dienen door de opdrachtgever integraal betaald te worden aan Plasmamotion LDA.
5.6.: In geval van betwistingen van de factuur dient de opdrachtgever deze te protesteren binnen de 7 dagen na ontvangstdatum per aangetekende brief.
Artikel 6: Levering
6.1.: De leveringsdatum van de producten en/of diensten is slechts als aanwijzing opgegeven en is niet bindend voor Plasmamotion LDA. Een eventuele vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
6.2.: In het geval de opdrachtgever en Plasmamotion LDA uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn overeengekomen zijn, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om door Plasmamotion LDA gevraagde en/of benodigde documenten en/of informatie (tijdig) over te maken, of in het geval de opdrachtgever bijkomende bestellingen/aanpassingen plaatst.
Artikel 7: Algemene aansprakelijkheid
7.1.: Plasmamotion LDA verbindt zicht ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Plasmamotion LDA kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor fouten in de uitvoering welke te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
7.2.: De aansprakelijkheid van Plasmamotion LDA met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Plasmamotion LDA. De totale aansprakelijkheid van Plasmamotion LDA, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Plasmamotion LDA werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.3.: Plasmamotion LDA neemt geen verantwoordelijkheid voor misvattingen van eisen en kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. Bij drukwerk of publicatie is de opdrachtgever verantwoordelijk te fungeren als eindredacteur van het document. Plasmamotion LDA neemt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met beelden en teksten welke gepubliceerd of gedrukt worden, zij het analoog of digitaal.
7.4.: Bij defect van digitale aflevering van de producten en/of diensten is Plasmamotion LDA enkel aansprakelijk voor de vervanging ervan. Verborgen gebreken kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
7.5.: Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Plasmamotion LDA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
Artikel 8: Uitvoering van de opdracht
8.1.: De opdrachtgever dient ten laatste binnen de 7 dagen de feedback en opmerkingen op testbeelden, voorstellen van ontwerp, beelden, het project, dossier en versies van het product door te geven. Wanneer Plasmamotion LDA geen reactie ontvangt van de opdrachtgever binnen dit termijn gaat Plasmamotion LDA uit van een goedkeuring van de opdrachtgever.
8.2.: Indien de opdrachtgever een klacht wenst in te dienen betreffende gebreken aan geleverde (digitale) goederen, diensten en facturen dient dit binnen de 7 dagen na ontvangst te worden meegedeeld aan Plasmamotion LDA per aangetekend schrijven of elektronische post. In het geval de opdrachtgever binnen dit termijn geen klacht indient zal het resultaat van de geleverde producten en diensten als integraal aanvaard worden geacht.
Artikel 9: Opzegging van de overeenkomst
9.1.: Plasmamotion LDA behoudt zich steeds het recht om een overeenkomst op te zeggen indien Plasmamotion LDA daar goede redenen toe heeft. Niet-betalingen en andere zware contractuele wanprestaties zullen altijd beschouwd worden als goede redenen.
9.2.: Bij opzegging van de overeenkomst dient de opdrachtgever de reeds geleverde diensten van Plasmamotion LDA integraal te betalen, evenals de kosten welke Plasmamotion LDA moet maken voor de opzegging van de overeenkomst, vermeerderd met een vaste schadevergoeding van 30%, of een hoger bedrag indien de werkelijk geleden schade hoger is, van het resterend bedrag welke Plasmamotion LDA, bij volledige uitvoering van de overeenkomst, nog had kunnen factureren.
9.3.: Niettemin zal Plasmamotion LDA steeds in volle redelijkheid handelen en eerst op zoek gaan naar een minnelijke schikking tussen beide partijen.
Artikel 10: Auteursrecht en licentie
10.1.: Plasmamotion LDA en derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, behouden ten allen tijde het recht toe om elke opdracht, van welke aard ook, te publiceren en te gebruiken voor zijn eigen promotie, op welke wijze dan ook, zonder vermelding van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd en overeengekomen door de opdrachtgever.
10.2.: Wanneer de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge van de overeenkomst met Plasmamotion LDA, verkrijgt de opdrachtgever een licentie welke hem het recht geeft om het resultaat van de producten en diensten in zijn originele en oorspronkelijke vorm te gebruiken.
10.3.: Wanneer de opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd wordt, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de resultaten van de producten en diensten te gebruiken, op welke wijze dan ook.
Artikel 11: Geheimhoudingsplicht
11.1.: Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Artikel 12: Overmacht
12.1.: Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet-limitatief: stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Plasmamotion LDA geen controle heeft, bevrijden Plasmamotion LDA, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.
Artikel 13: Vorm, geschillen en toepasselijk recht
13.1.: Plasmamotion LDA is een Portugees geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer en BTW nummer PT515155519. De onderneming handelt en communiceert doorgaans kortweg onder de trademark van Visuwal.
13.2.: In het geval van geschillen tussen Plasmamotion LDA en de opdrachtgever is enkel het Portugees recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Plasmamotion LDA zich bevindt bevoegd.